Mottagare Ankomstdatum (ifylls av Easy KB)
KÖPANBUD
för andel/-ar i EasyKB
info@easykb.se
AG
Andel nr
Box 305, 751 05 UPPSALA Tel 018-12 40 04, Fax 018-12 60 04 Orgnr: 916616-7271
Anbudet är bindande t o m den sista i månaden efter att det inkommit till Easy KB. (Ex: Om anbudet inkommit till Easy KB 23 september gäller det för avslut per den 30 september eller 31 oktober; dock snarast möjligt) eller t o m anbudtidens slutdatum (gäller ny andelshäst till salu).
ANBUDSGIVARE/KÖPARE
För- och efternamn / Firma Person-/Organisationsnummer
Adress Mobil o/e Telefon
Postnummer och Ort Kontoförande bank
Transaktionskonto inklusive clearingnummer 1) (obligatoriskt)
E-mail adress* (för snabbare och utförligare information)
KÖPANBUD PÅ ANDEL/-AR I EASY KB
Anbudspris 2)
Hästens namn
Per andel
Totalt (fler än en andel)
Reg. avgift       Totalt att betala      
/ 20 av kr kr kr kr
Jag (som köpare) ger härmed bindande anbud på ovan angivet antal andelar. Total köpeskilling enligt ovan + registreringsavgift hålles tillgängligt på mitt ovan angivna transaktionskonto fr o m denna dag och under anbudstiden. Förutom köpeskilling, uttages en registreringsavgift för varje andelsägare (oavsett antalet köpta andelar i ovannämnd häst) på f n 500:- kr (inkl moms). Delägarna registreras även för en egen Privat Andelsgrupp, som av administrativa och skattemässiga skäl ska läggas upp för varje delägare i Easy KB, årsavgift fn 60:-. Jag accepterar att Easy KB fritt får pröva mitt anbud, även via kreditupplysning om så önskas. Om köp kommer till stånd avser köpet en eller flera kommanditlotter (= andel) i Easy KB, var och en avseende 1/20 i ovannämnd häst (se vidare bolagsavtalet och punkt 2 i UPPLYSNINGAR). Bekräftelse på att köp kommit till stånd och att jag inträtt i bolaget erhålles genom att Easy KB översänder bekräftelse på förvärvad kommanditlott. Easy KB befullmäktigas att i sådana fall ansöka om erforderlig registrering av ändringsanmälan.

FRISKRIVNING för hästens skick
Easy KB äger redan respektive häst eller köper den för annan på andelsägarnas begäran. Gentemot andelsägarna friskriver sig Easy KB allt ansvar för hästens skick eller funktionsduglighet. Andelsägaren accepterar att respektive häst köps utan ansvar för bolaget mot bolagsmännen.

GODKÄNNANDE av bolagsavtalet

Jag godkänner bolagsavtalet för Easy KB, inklusive nedan upplysningar 1-3 och accepterar att det gäller för mig så snart köp kommit till stånd.

SAMTYCKE enligt GDPR (General Data Protection Regulation) mm

Samtycke enl. Dataskyddsförordningen ges för den databehandling av personuppgifter som erfordras för deltagande i bolaget enligt bolagsavtalet, liksom tillåtelse enligt marknadsföringslagen att till mig sända e-postreklam beträffande EASY KB och samarbetande företag.

E-MAIL och INTERNET
Jag är medveten om och accepterar att månadsavräkningar och all annan korrespondens mellan Easy KB och mig kommer att ske via Internet och/eller e-mail. *Har e-mailadress ej angivits, accepterar jag att Easy KBs enda korrespondens sker via avräkning en gång i månaden. Om Easy KB nödgas korrespondera med mig via brev (utöver ovannämnda korrespondens) får Easy KB uttaga täckning för denna portokostnad.

TILLÄGGSINSATSER

I enlighet med bolagsavtalet förbinder jag mig att inbetala de tilläggsinsatser som kan erfordras för min andel/mina andelar (se vidare bolagsavtalet och punkt 1 i UPPLYSNINGAR nedan). Om jag inte betalar i enlighet med vad jag åtagit mig, är jag medveten om att indrivningsbestämmelserna i EASY KB:s bolagsavtal träder in; varvid jag bl a noterat att samtliga mina andelar är pantsatta för fullgörandet av mina åtaganden.

FULLMAKT
Jag ger också EASY KB uppdrag och fullmakt att anordna erforderliga autogirodragningar från angivet konto för mina åtaganden, och förbinder mig att på detta konto hålla erforderlig likviditet för dessa. (se vidare punkt 1 i UPPLYSNINGAR nedan/nästa sida). Skulle autogirodragning misslyckas får Easy KB göra manuell dragning.
Namnteckning 3) / Firmateckning (företag)
(siffrorna 1 - 3 hänvisar till UPPLYSNINGAR se nedan/nästa sida)

UPPLYSNINGAR
  1. Det administrativa systemet kräver att varje andelsägare har ett transaktionskonto i svensk bank som är ansluten till autogirosystemet. Ange bank & clearingnr (kontorsnr) dvs. fullständigt kontonummer. På detta konto skall erforderliga medel hållas både för inköp av andel/-ar i häst/-ar och för de månatliga debiteringarna. Skulle Easy KB:s debitering medföra att kontot övertrasseras skall underskottet omedelbart inbetalas till banken. Den månatliga debiteringen förfaller per månadsskifte och avser den gångna månaden. OBS! Likvida medel måste finnas tillgängligt på transaktionskontot runt den 15:e varje månad, då dragning normalt sker. Den månatliga redovisningen per häst (AG) sker via Internet och ev. meddelanden sker via e-mail.  2. Vid köp av andel övertages samtliga rättigheter och skyldigheter som hos Easy KB bokförts på andelen vid överlåtelsetillfället. Ny delägare blir dock inte betalningsansvarig för gamle ägarens - vid överlåtelsetillfället - ev. kvarvarande skulder som redan aviserats denne på tidigare månadsavräkning. Köpeskilling fastställes per månadsskifte då avslut och ägarskifte sker. Kostnader och intäkter som debiteras/krediteras hästen via Easy KB efter överlåtelsetillfället (gäller endast andelshästar som sedan tidigare administreras av Easy KB), bokförs på den nya ägaren även om kostnaden/intäkten avser säljarens innehavstid. Vid köpavslutet måste köpare och säljare därför ta hänsyn till sådana ev. tillkommande poster, liksom till det faktum att endast den som innehar andelen vid årets utgång kommer att bli skattskyldig för andelen avseende hela det gångna året (se vidare punkt 6 i bolagsavtalet).

  3. För omyndig förvärvare måste dels överförmyndarens tillstånd bifogas, dels båda föräldrarna (om båda är förmyndare) skriva på.  4. Registrering av nytt delägarskap ska göras på Easy KBs internetsida, så snart man erhållit en skriftlig bekräftelse på sitt första köpanbud. (www.easykb.se)