Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 618
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2020
Häst Segrar  Prispengar
1 Merritt 6    557 500 kr
2 Viscount 6    445 000 kr
3 Järvsö Elling 5    535 772 kr
4 Rally Gunnar 5    327 900 kr
5 Global Brexit 5    302 500 kr
6 Uncle Töll 4    469 500 kr
7 Princess S.W. 4    420 500 kr
8 Nordby Elde 4    366 500 kr
9 Global Agreement 4    348 500 kr
10 Bicc's Avalon 4    196 800 kr
11 Hombre D. 4    190 000 kr
12 Global Warrior 4    178 400 kr
13 Claire di Quattro 4    162 253 kr
14 Arno dell'Est 4    146 518 kr
15 SILENT NIGHT (G) 3    1 624 712 kr
16 Calle Crown 3    1 379 660 kr
17 Flash Håleryd 3    512 350 kr
18 Shapes 3    384 510 kr
19 Monark Newmen 3    313 500 kr
20 Maestro Zon 3    309 500 kr
21 Mily 3    275 500 kr
22 Look Håleryd 3    250 000 kr
23 Kryptonite Hanover 3    228 400 kr
24 Cook Island 3    224 000 kr
25 Eldson 3    179 300 kr
26 Bearicecream 3    158 800 kr
27 Listas Terminator 3    146 400 kr
28 Love Håleryd 3    134 300 kr
29 Readly Lavec 3    90 000 kr
30 Contagious 3    77 425 kr
31 Brenne Belinda 3    0 kr
32 Alm Stjernen 3    0 kr
33 Racing Brodda 2    606 000 kr
34 SEASIDE SONG (G) 2    210 673 kr
35 Global Agency 2    196 400 kr
36 Barry Wadd 2    192 300 kr
37 Ready Trophy 2    184 274 kr
38 Don't be Weak 2    181 000 kr
39 HEY BROTHER (G) 2    174 300 kr
40 Blownaway 2    172 900 kr
41 Our Pleasure 2    171 500 kr
42 Global Boom 2    171 500 kr
43 Kirsi Boko 2    170 000 kr
44 Crevisse 2    165 400 kr
45 Naughty Boy 2    164 000 kr
46 Nappa Scar 2    156 400 kr
47 Dennis K. 2    140 500 kr
48 Allagash Nancy 2    134 600 kr
49 Power Lane 2    128 000 kr
50 BEACH ROAD ONE (G) 2    121 680 kr
51 Edrica 2    120 000 kr
52 CASH IN (G) 2    116 200 kr
53 Victorious Wine 2    111 500 kr
54 Joel di Quattro 2    111 000 kr
55 Front Pace 2    107 500 kr
56 Ale' Pride Gar 2    105 000 kr
57 Bastian Boom 2    103 500 kr
58 Bottnas Gouverneur 2    102 500 kr
59 Rio Alta Wine 2    99 000 kr
60 Zoko Lane 2    94 000 kr
61 My Gifted My 2    93 200 kr
62 Appreciated 2    92 401 kr
63 Roc Star Joli 2    90 500 kr
64 Lövdala Symphonie 2    90 500 kr
65 TOOTICK (G) 2    89 547 kr
66 Gumman Sisu 2    83 500 kr
67 Andelskungen To 2    82 000 kr
68 O'Man Flax 2    80 400 kr
69 Earthquake Neo 2    76 758 kr
70 KNIGHT OF LUCK (G) 2    74 978 kr
71 Saucepan Thobo 2    72 000 kr
72 Kurt Cobain 2    69 000 kr
73 Donatello Wibb 2    67 500 kr
74 Barnacle 2    63 500 kr
75 Glace Au Four 2    60 000 kr
76 Arizona Dream 2    57 177 kr
77 Global World News 2    55 500 kr
78 Hulte Tord 2    55 500 kr
79 Red Jamie 2    48 410 kr
80 Merrie Mistique 2    46 500 kr
81 Capuchin 2    29 425 kr
82 Testa di Cavolo 2    24 000 kr
83 Brother Bill 1    1 138 000 kr
84 CENTRAL PARK (G) 1    687 136 kr
85 FREESTYLER (G) 1    351 650 kr
86 Sandsjöns Enzo 1    273 000 kr
87 Global Unspoked 1    211 900 kr
88 Fade to Black Ås 1    195 300 kr
89 Catwalk Ima 1    190 400 kr
90 MR KYGO (G) 1    182 711 kr
91 Dior Ima 1    166 000 kr
92 Höwings Zora 1    164 500 kr
93 Guli Roy 1    149 500 kr
94 Counterfeightr 1    146 258 kr
95 Setauket 1    121 500 kr
96 Qvanting Indika 1    115 000 kr
97 Picasso 1    114 500 kr
98 FIDJI (G) 1    111 282 kr
99 SHEPHERD GATE (G) 1    104 378 kr
100 Rob Dyrdek 1    103 300 kr
101 Bellflower Wine 1    95 100 kr
102 Son Hugo Pellini 1    92 500 kr
103 Emir Ima 1    85 000 kr
104 Börge Kosing 1    84 300 kr
105 Höstbo Sune 1    83 900 kr
106 Imperator 1    82 700 kr
107 Vicar 1    81 000 kr
108 Sweet Eloise 1    79 100 kr
109 Järvsö Ola 1    78 500 kr
110 Evander Am 1    76 500 kr
111 Nina Ginto 1    73 000 kr
112 Icarus Boko 1    72 300 kr
113 Iris Di Quattro 1    71 100 kr
114 LoveExplosion H.C. 1    70 000 kr
115 Taittinger 1    68 500 kr
116 Dusktodawn Sisu 1    68 400 kr
117 Magic Happens 1    68 200 kr
118 Sikvelands Stjerna 1    63 300 kr
119 Jaramaz Boko 1    62 500 kr
120 Don't Be a Loser 1    62 400 kr
121 Wind of Victory 1    62 278 kr
122 Tresexton 1    62 000 kr
123 Hunting Widow 1    62 000 kr
124 Global Whitechapel 1    61 400 kr
125 Västerbo Jolene 1    57 500 kr
126 Candy Crush 1    56 600 kr
127 Peter Highness 1    56 000 kr
128 Kalaxy Boko 1    55 621 kr
129 M.T.On Target 1    51 800 kr
130 Digital Pen 1    51 000 kr
131 Caitriona 1    50 000 kr
132 Draupner 1    50 000 kr
133 Håna Am 1    48 400 kr
134 Nashy Håleryd 1    48 000 kr
135 Cena 1    47 365 kr
136 Scarlet's Khaleesi 1    46 000 kr
137 Ailihphilia 1    44 900 kr
138 Monster Mustasch 1    43 200 kr
139 Special Broadway 1    42 500 kr
140 Garzon de Calamar 1    41 500 kr
141 Valrhona Wibb 1    40 500 kr
142 Boira V.W. 1    40 000 kr
143 Norrlands Smaragd 1    38 000 kr
144 Raja Summer 1    35 000 kr
145 Clerys Spring D.T. 1    32 700 kr
146 Express Lime 1    30 500 kr
147 Kagan 1    30 000 kr
148 Jersey Boko 1    28 900 kr
149 Zofin Thobo 1    19 500 kr
Antal segrar under året 284

Kontaktinformation© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB

Easy KB (916616-7271)
Postadress:   Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  
Telefon: 018-124004 (9 - 16)
E-post
Sören Herbertsson soren.herbertsson@easykb.se
Staffan Karlsson staffan.karlsson@easykb.se
Folke Forsmarker info@easykb.se
Göran Blom goran.blom@easykb.se
Ekonomi eva.easykb@telia.com
Sidan skapades på 0.07011 sekunder.